نوامبر 18, 2017

سیزدهمین نمایشگاه معدن و تجهیزات

مشارکت شرکت علم و فن آراد در سیزدهمین نمایشگاه معدن و تجهیزات وابسته -۱۳ تا ۱۶ آبان ۹۶