سورتینگ جعبه و بسته حاوی بارکد – پاکات پستی

برای انواع سیستمهای هندلینگ و جابجایی بسته ها و جعبه ها شرکت علم و فن آراد اقدام به ماشین و سیستم سورتینگ و تقسیم بندی مینماید. ماشین و سیستم سورتینگ دارای انواع سیستمهای قرائت بارکد و لیبل مانند دوربین های مخصوص بارکد هستند.
ماشین سورتینگ مرسولات پستی با توانایی جداسازی مرسوله در چند گروه با توجه به اطلاعات بارکد یکی از کاربردها در این زمینه میباشد.

[aparat id=”v/4McEr”][aparat id=”v/4McEr”][aparat id=”v/4McEr”][aparat id=”v/BArI0″]

فارسی